wz

Opis projektu.

     Súkromná stredná umelecká škola v Žiline vypracovala projekt strategického partnerstva so zámerom získať odborné praktické zručnosti žiakov prostredníctvom krátkodobej česko-slovenskej výmeny, zefektívniť vyučovanie odborných umeleckých predmetov, prepojiť spoluprácu partnerských škôl s relevantnými organizáciami a firmami v zahraničí a prispôsobiť školský vzdelávací program aktuálnym potrebám európskeho trhu práce. Projekt je zameraný na výmenu osvedčených odborných pracovných zručností medzi partnerskými školami a overenie odborných zručností žiakov v praktickej činnosti.
Zámerom strategického partnerstva je umožniť žiakom školy získať skúsenosti pri výkone odbornej praxe, plniť pracovné povinnosti a zadané úlohy, prispôsobiť sa novému spoločenskému a pracovnému prostrediu, zvýšiť ich motiváciu do práce, flexibilitu a pracovnú mobilitu a schopnosť aktívne komunikovať v anglickom jazyku. Hlavným cieľom projektu je prepojiť teoretické vzdelávanie umeleckého zamerania s praktickou činnosťou a implementovať inovatívne výtvarné techniky do výchovno-vzdelávacieho procesu.
Špecifické ciele projektu sú: a) rozvíjať odborné jazykové, komunikačné a sociálne zručnosti žiakov, b) rozvíjať pracovné schopnosti žiakov (s využitím IKT), c) overiť získané teoretické vedomosti žiakov pri plnení spoločných činností v multikultúrnom prostredí, d) poznať geografiu, históriu, kultúru a životný štýl obyvateľov partnerských krajín, e) rozvíjať odborné výtvarné zručnosti žiakov pri pobyte v zahraničí, f) rozvíjať multikulturalizmus a vzájomnú toleranciu medzi žiakmi partnerských škôl, g) porovnať požiadavky zamestnávateľov na absolventov školy v krajinách Európskej únie, h) certifikovať dosiahnuté kompetencie žiakov cez nástroj ECVET.
Do projektu strategického partnerstva bude zapojená skupina 48 žiakov vo veku od 17 rokov do 19 rokov, t. j. žiaci 2. a 3. ročníka študijných odborov so zameraním na umenie a dizajn (24 žiakov zo Slovenska a 24 žiakov z Čiech). Projekt bude realizovaný počas 24 mesiacov (od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2019), obsahuje prípravnú fázu (prípravný jazykový a kultúrny kurz), realizačnú fázu (výkon odbornej činnosti žiakov v zahraničí) a záverečnú fázu (propagácia a diseminácia výstupov partnerstva).
Účastníci projektu získajú potrebné informácie o pracovnom prostredí, pracovných nástrojoch a technikách, postupoch práce a výtvarnej tvorbe. Počas dvojročnej realizácie projektu sa uskutočnia štyri 12-dňové pracovné stretnutia - Jihlava (október 2017 a jún 2019) a Žilina (jún 2018 a október 2018), ktoré budú zamerané na štyri tematické oblasti umeleckého vzdelávania – maľba, kresba, fotografia a umelecké spracovanie odevu. Téma spoločnej tvorby žiakov z partnerských škôl bude zameraná na najvýraznejší rys príslušného regiónu. Jednotlivé ateliéry budú pracovať na zadané kľúčové témy: SUPŠ Jihlava – Art and textiles (umelecké stvárnenie textilu a odevov, dizajn odevov a módnych doplnkov), SSUŠ Žilina – Art and design (linoryt, využitie 2D grafiky, 3D grafiky a fotografie). Počas práce v jednotlivých ateliéroch budú prebiehať sprievodné akcie, napr. jazyková príprava z anglického, českého a slovenského jazyka a iné kultúrne a spoločenské aktivity. Každé zo stretnutí bude ukončené spoločnou výstavou a vernisážou, na ktorej budú predstavené práce ďalším učiteľom, študentom a verejnosti. Súčasťou projektu je implementácia nástroja ECVET do výchovno-vzdelávacieho procesu.
Strategické partnerstvo rozvinie záujem žiakov o odborné vzdelávanie umeleckého zamerania a netradičné techniky v odevnom, grafickom, fotografickom, priestorovom a reklamnom dizajne. Partnerstvo vzniklo ako reálna potreba rozvíjania vzájomnej česko-slovenskej spolupráce v oblasti výtvarného umenia. Súčasný školský systém neumožňuje intenzívny kontakt a výmenu odborných skúseností medzi českými a slovenskými strednými odbornými školami umeleckého zamerania. Šírenie progresívnych technologických postupov, používanie netradičných výtvarných techník a materiálov vo výtvarno umení a dizajne garantuje kvalitu poskytovaného odborného vzdelávania. Po rozdelení Československa v roku 1992 sa prerušili tradičné väzby medzi slovenskou a českou umeleckou obcou, čo sa v súčasnosti prejavuje aj v systéme odborného vzdelávania umeleckého zamerania a profilácie jednotlivých stredných škôl podľa požiadaviek trhu práce. Strategické partnerstvo prispeje k zefektívneniu vyučovania odborných umeleckých predmetov, účastníci krátkodobých výmien získajú nové odborné vedomosti a zručnosti v praktickej činnosti, čím zvýšia svoju šancu na úspešné uplatnenie na európskom trhu práce. Súčasťou strategického partnerstva bude vytvorená internetová stránka, slúžiaca na disemináciu a propagáciu partnerstva. Očakávaným výstupom projektu je zlepšenie odborných jazykových zručností žiakov, získanie nových pracovných skúseností európskeho rozmeru a overenie získaných teoretických vedomostí zamerania v praxi. Účastníci stáže získajú "Europass - Mobility" a "Certifikát ECVET".

HOME