wz

 

Hlavným cieľom projektu je prepojenie teoretického štúdia žiakov v škole s praktickou činnosťou , adaptovať a implementovať  odborné techniky práce v zvolených umeleckých odboroch. Pridanou hodnotou stretnutí je rozvíjanie informačno-komunikačných technológií , jazykových a odborných kompetencií. Účastníci získajú potrebné informácie o pracovnom prostredí, pracovných nástrojoch, postupoch práce a praktickej tvorbe zvolených techník

( zvládnutie samotného technologického postupu ).

Medzi čiastkové ciele patrí :

> odovzdať si navzájom odborné zručnosti a kompetencie v zvolených odboroch - pedagogický pracovníci a žiaci .

> pomôcť mladým ľuďom po ukončení štúdia so vstupom na európsky trh práce. Tento vstup by sme radi podporili zabezpečením dokumentov Europass mobilita a Europass životopis pre jednotlivých účastníkov.

> vytvorenie Popisu jednotiek učenia v systéme ECVET.

> účastníci mobility budú vedení k pochopeniu kultúr a mentality partnerských škôl. Oboznámia sa s iným systémom vzdelávania, prostredím, žiakmi, pedagógmi, ľuďmi krajín EU - Česko .

> využitie anglického a poľského jazyka pri komunikácií v novom prostredí .

> vytvorenie vzdelávacieho materiálu o rozsahu cca. 50 strán .

> zvýšenie profesnej kvalifikácie zapojených odborných pedagógov a následné využitie novo získaných  vedomostí a zručností v odbornej edukácií .

     Projekt sa týka nasledovných cieľových skupín :

> 6 pedagogických pracovníkov z každej školy (celkom 12 priamo zapojených pedagogických pracovníkov ),

> 36 žiakov z každej školy (celkom 72 žiakov partnerských škôl).

      V priebehu projektu sa  uskutočnia päť pracovných stretnutí učiteľov a vybraných skupín študentov. Stretnutia budú orientované do štyroch oblasti odborného zamerania : ateliér maľba ,  kresba, fotografia a tvorba výtvarného objektu

(umelecké spracovanie dreva a kovu ). Téma spoločnej tvorby skupín študentov bude volené tak, aby zachytilo najvýraznejší rys svojho miesta konania. Jednotlivé ateliéry budú pracovať na tieto zadané témy : Jihlava – Umelecké stvárnenie textilu a textilné techniky , Žilina – Človek a príroda (ručná a PC grafika technikou linoryt) .  Počas práce v jednotlivých ateliéroch budú prebiehať tiež sprievodné akcie, ako spoločná jazyková príprava anglického, českého a slovenského jazyka a iné kultúrne a spoločenské aktivity.

     Každé zo stretnutí bude ukončené spoločnou výstavou a vernisážou, na ktorej budú predstavené práce ďalším učiteľom, študentom a verejnosti.

    Počas projektových stretnutí budú pedagogický pracovníci oboznámení so zvolenými technikami , pre ktoré vytvoria spoločne Popis jednotiek učenia v systéme ECVET. Na základe týchto materiálov budú študenti hodnotení na poslednom stretnutí.

Súčasťou projektu bude tiež priebežná komunikácia pracovných týmov škôl na spoločne vytvorenej internetovej stránke. Tiež plánujeme spoločnú tvorbu trojjazyčného slovníka (Anglicko - Česko - Slovenský) zameraného na odbornú terminológiu umenia ako aj základnú terminológiu. Získané skúsenosti ako aj naviazané pracovné kontakty  budú trvalým prínosom  pre každého, kto sa bude na projekte podieľať. Počas  projektových stretnutí bude každý účastník vybavený tabletom, pomocou ktorého bude dokumentovať svoju činnosť na zadaných úlohách. Z vytvorených filmových záznamov študentov bude vytvorený spoločný film. Všetky aktivity budú uverejnené na spoločnej stránke projektu, z ktorého bude vyrobené tiež propagačné DVD .  Žiaci získajú nové vedomosti, zručnosti a kompetencie v rozsahu 12 dni podľa vytvoreného Popisu jednotiek učenia v systéme ECVET. Bude tiež vytvorený vzdelávací materiál z oblasti zvolených techník v rozsahu cca. 45 strán. Pred každou mobilitou by došlo k elektronickej komunikácií medzi vybratými žiakmi ( virtuálne mobilita ), ktorí by sa navzájom oboznamovali s výstupmi zvolenej techniky.

 

HOME